Sau khi tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên có thể

- Thiết lập hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp và phù hợp với chế độ, chính sách phát triển doanh nghiệp ở từng giai đoạn.

- Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bán hàng, hệ thống thông tin… ở các doanh nghiệp.

- Nghiên cứu các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

- Truyền đạt các kiến thức khoa học trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp ở cấp độ cao đẳng.

- Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề nẩy sinh trong doanh nghiệp.

- Sử dụng những kỹ năng, những công cụ và thiết bị kỹ thuật hiện đại chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

- Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn.

- Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - 6340417
STT Mã môn học Tên môn học Tín chỉ Tổng
giờ

thuyết
Thực hành/
bài tập
Kiểm tra
I. Môn học chung
1 POLI1311 Chính trị  4 75 41 29 5
2 PCLW1201 Pháp luật  2 30 18 10 2
3 NDED1211 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 75 36 35 4
4 PHED1021 Giáo dục thể chất  2 60 5 51 4
5 CAPP1121 Tin học văn phòng  3 75 15 58 2
6 ENFD1211 Anh văn 1  3 60 30 28 2
7 ENFD1212 Anh văn 2  3 60 30 28 2
8   Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 2
Tổng Môn học chung 22 480 190 267 23
II. Môn học chuyên ngành
II.1. Môn cơ sở
9   Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 2
10 ENBS2211 Anh văn thương mại  3 60 30 28 2
11 ECON1302 Kinh tế vi mô  3 45 43 0 2
12 PCMG1301 Quản trị học  3 45 43 0 2
13 PCMK1301 Marketing căn bản  3 45 43 0 2
14 PCAT1301 Nguyên lý kế toán  3 45 43 0 2
Tổng Môn cơ sở 17 285 217 56 12
II.2. Môn chuyên ngành
15 PCST1301 Nguyên lý thống kê  3 45 43 0 2
16 ECLW1301 Luật kinh tế  3 45 43 0 2
17 OGBH1301 Hành vi tổ chức  3 45 43 0 2
18 HRMG1211 Quản trị nhân lực  3 60 26 30 4
19 OFMG1211 Quản trị văn phòng  3 60 26 30 4
20 MKMG2211 Quản trị Marketing  3 60 26 30 4
21 ECOM2211 Thương mại điện tử 3 60 26 30 4
22 SCMG2211 Quản trị chuỗi cung ứng 3 60 26 30 4
23 QLMG2211 Quản trị chất lượng  3 60 26 30 4
24 BSPT2211 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh  3 60 26 30 4
25 CPMG2211 Quản trị doanh nghiệp  3 60 26 30 4
26
27
CPFN2211 Tài chính doanh nghiệp* 3 60 26 30 4
IBMG2211 Kinh doanh quốc tế* 3 60 26 30 4
IPMG2211 Quản trị dự án đầu tư* 3 60 26 30 4
28 MGCO3171 Thực tập tốt nghiệp  8 330 15 315 0
Tổng Môn chuyên ngành 47 1065 404 615 46
Tổng Chương trình 86 1830 811 938 81
(*) môn tự chọn

Đăng ký xét tuyển