1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGÀNH

Tải tại đây:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGÀNH

 

QUY ĐỊNH CHUYỂN NGÀNH

2. ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Tải tại đây: 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

 

QUY ĐỊNH HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

3. ĐƠN XIN BẢO LƯU

Tải tại đây: 

ĐƠN XIN BẢO LƯU

4. ĐƠN XIN NHẬP HỌC LẠI

Tải tại đây: 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LẠI

 

Đăng ký xét tuyển