1. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ

Tải tại đây: ê

2. QUY ĐỊNH ĐIỂM SỐ

Tải tại đây:  ê

Đăng ký xét tuyển